სახელმწიფო აუდიტორები საჯარო სკოლებში დისტანციური სწავლებით დაინტერესდნენ. მიზეზი მარტივია, 2020 წელს, COVID-19-ის პანდემიამ მთელი მსოფლიო სრულიად ახალი რეალობისა და  გამოწვევების წინაშე დააყენა. ბუნებრივია, ახალ რეალობას განათლების სისტემაც უნდა მორგებოდა, რის გამოც აუცილებელი გახდა სასწავლო პროცესის ვირტუალურ სივრცეში გადატანა და დისტანციური ფორმატის შემოღება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური დაინტერესდა, რამდენად ეფექტიანად წარიმართა საქართველოს საჯარო სკოლებში დისტანციური სწავლება. აუდიტი ჩატარდა აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო - USAID-ის მხარდაჭერით, აშშ-ის მთავრობის ანგარიშვალდებულების სამსახურის - GAO-სა და აუდიტის განვითარების ცენტრის - CAE-ს ექსპერტების ჩართულობით. როგორც მოსალოდნელი იყო, აუდიტის შედეგად, ის ნაკლოვანებები და ხარვეზები გამოვლინდა, რომლებიც გავლენას ახდენდნენ სასწავლო პროცესზე დისტანციურ ფორმატში. თუმცა აუდიტორები მხოლოდ ხარვეზების გამოვლენით არ შემოფარგლულან, მათ აღმოსაფხვრელად, უწყებამ რეკომენდაციებიც გასცა.

 

ძირითადი დარღვევები

ვიდრე ძირითად დარღვევებს განვიხილავთ, შეგახსენებთ, რომ COVID-19-ის პანდემით შექმნილი ვითარების გამო, 2020 წლის 21 მარტს, საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ზოგადსაგანმათლებლო დაწესებულებები დისტანციური სწავლების რეჟიმზე გადავიდნენ და საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად, სამინისტრომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო:

„Microsoft office 365 Teams-ში, ყველა საჯარო სკოლის კლასებისა და საგნებისთვის ვირტუალური საკლასო ოთახები შეიქმნა; Microsoft Office 365-ის მომხმარებლის პროფილი 528 327 მოსწავლისა და 52 124 მასწავლებლისთვის შეიქმნა, რისთვისაც Microsoft Teams-ის ქართულ ენაზე ადაპტირება გახდა საჭირო; სატელევიზიო სივრცეში დაიწყო პროექტი „ტელესკოლა“; რაც მთავარია, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში, დისტანციური სწავლება განისაზღვრა, როგორც სწავლების ერთ-ერთი ფორმა, დამტკიცდა დისტანციური სწავლების წესი, განისაზღვრა მოსწავლეთა ყოველდღიური დატვირთვა და სასკოლო საათობრივი ბადე; გაფორმდა მემორანდუმი ინტერნეტის პროვაიდერ კომპანიებთან, რომლის ფარგლებშიც, მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს მობილური ინტერნეტის სპეციალური პაკეტები შესთავაზეს; 2020 წლიდან, მასწავლებელთა ყველა ტრენინგი ტარდებოდა ონლაინ, Teams-ის გამოყენებით. 2021 წელს, ამ პლატფორმაზე, სხვადასხვა საგნობრივი და ზოგადპროფესიული მიმართულებით, 38 424-მა მასწავლებელმა, ჯამში, 69 ტრენინგ-კურსი გაიარა. პანდემიის პირველ ეტაპზე, ყველა სკოლამ სწავლება ონლაინ-რეჟიმში განახორციელა, ხოლო ამის შემდეგ, ეტაპობრივად, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, რეგიონებისა და ქალაქების სკოლები, კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე, იხსნებოდა და იხურებოდა“, - ვკითხულობთ აუდიტის დასკვნაში.

ვნახოთ, რა დარღვევები გამოავლინეს სახელმწიფო აუდიტორებმა. დავიწყოთ იმით, რომ ქვეყნის მასშტაბით, მოსწავლეების გარკვეულ ნაწილს ხელი არ მიუწვდება დისტანციური სწავლებისთვის საჭირო რესურსებზე - კომპიუტერებსა და ინტერნეტზე. სამწუხაროდ, განათლების სამინისტრო ასეთი მოსწავლეების რაოდენობის შესახებ სრულ ინფორმაციას არ ფლობს.

„დისტანციური სწავლების განსახორციელებელ ერთ-ერთ საშუალებად, განათლების სამინისტრომ გამოიყენა პლატფორმა - Microsoft Teams-ი, რომლის ლიცენზიების შესყიდვა დაიწყო 2019 წელს. 2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით, მოსწავლეების მიერ, ბონუს-ლიცენზიების ათვისების მაჩვენებელი დაბალი იყო და მხოლოდ 42% გახლდათ, მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციული პერსონალის მიერ აუთვისებელი იყო ფასიანი ლიცენზიების 17.5% და 10%. ლიცენზიების ოპტიმალური რაოდენობის განსაზღვრის, გააქტიურების გეგმისა და მონიტორინგის მექანიზმების ნაკლებობის პირობებში, რესურსის არაპროდუქტიულად გამოყენების რისკები გაჩნდა“.

სახელმწიფო აუდიტორებმა გაარკვიეს, რომ 2017 წლიდან 2021 წლის ივლისის ჩათვლით, საჯარო სკოლებში დასაქმებული მასწავლებლების 42% არ იყო ჩართული საინფორმაციო ტექნოლოგიების საშუალებით განხორციელებულ ტრენინგ-მოდულებში. 2017 წლიდან, ცენტრმა დაიწყო მასწავლებელთა გადამზადება კომპიუტერული უნარების განსავითარებლად. მიუხედავად ამისა, პანდემიამდე, ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში გადამზადებული იყო 15 000 პედაგოგი, რაც მასწავლებელთა 27%-ია.

„დისტანციური სწავლების ერთ-ერთ ფორმად, საგანმანათლებლო პროექტი „ტელესკოლა“ გამოიყენეს, რომელიც სკოლის მოსწავლეებისთვის, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული სტანდარტისა და პროგრამის მიხედვით, ტელე-გაკვეთილების ჩატარებას ითვალისწინებს. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ „ტელესკოლის“ გაკვეთილები სრულად არ ფარავს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ ყველა სავალდებულო საგანს. შესაბამისად, ის მოსწავლეები, რომლებიც მხოლოდ „ტელესკოლით“ იღებენ განათლებას, კონკრეტულ საგნებში, შესაძლოა, საგაკვეთილო პროცესის მიღმა დარჩნენ. ამავე პროექტი ფარგლებში, რეგიონების მიხედვით, იმ მოსწავლეთა რაოდენობას აღრიცხავენ, რომლებიც მხოლოდ „ტელესკოლით“ იღებენ განათლებას, თუმცა პროექტის განმახორციელებელი უწყებები არ ფლობენ სრულ და უახლეს ინფორმაციას „ტელესკოლის“ ნახვადობის სტატისტიკის შესახებ, სხვადასხვა პარამეტრის გათვალისწინებით, რაც აფერხებს პროგრამის შეფასებისა და მონიტორინგის პროცესს“, - აღნიშნულია აუდიტის დასკვნაში.

სახელმწიფო მაკონტროლებლების მტკიცებით, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს არ აქვს შემუშავებული სამოქმედო გეგმა, რომლითაც საგანგებო მდგომარეობის დროს განსახორციელებელი ღონისძიებები განისაზღვრება, რათა გაუთვალისწინებელმა მოვლენებმა, მომავალში, ნაკლები ზიანი მიაყენოს განათლების სისტემას. ამასთან, არ არის დანერგილი პროცესი, რომელიც უზრუნველყოფს პანდემიის გრძელვადიანი ეფექტებისა და დისტანციური სწავლების შედეგების პოტენციური გავლენის შეფასებას განათლების სისტემაზე. სახელმწიფო აუდიტორებმა ისიც გაარკვიეს, რომ პანდემიის მოკლევადიანი ეფექტები ნეგატიურად აისახა მოსწავლეთა შედეგებზე და ყოველივე ეს, მიუთითებს, რომ საგანგებო გეგმის შემუშავება აუცილებელია.

„საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებსა და ბარის შორეულ სოფლებში, მასწავლებელთა დეფიციტის აღმოფხვრის მიზნით, ხორციელდება პროგრამა „ასწავლე საქართველოსთვის“ და ქვეპროგრამა - „დისტანციური სწავლება“,  რომლებიც სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფენ არსებული დეფიციტის შევსებას. ცენტრის ინფორმაციით, 2018-2021 წლებში, სხვადასხვა მიზეზით, 309 ერთეული მასწავლებლის ვაკანსია ვერ შეივსო. მეტიც, არსებობს რისკი, რომ ამ დეფიციტის გავლენით, 2018-2021 წლებში, სხვადასხვა სასწავლო წელს, რომელიმე საგანში, სათანადო განათლება, ჯამში, დაახლოებით, 15 000-მა მოსწავლემ ვერ მიიღო“.

სახელმწიფო აუდიტორების მტკციცებით, „ასწავლე საქართველოსთვის“ და „დისტანციური სწავლება“ ემსახურება საერთო მიზანს - აღმოფხვრას მასწავლებელთა დეფიციტი მაღალმთიან რეგიონებში, თუმცა სწავლების წარმართვის ფორმა განსხვავებულია. ზოგადად, „დისტანციური სწავლების“ ქვეპროგრამის განხორციელება, დაახლოებით, ოთხჯერ უფრო ნაკლები ფინანსური რესურსითაა შესაძლებელი და უფრო მეტი დეფიციტური კადრის მოძიებაც შეუძლია, რაც მოსწავლეებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობას გაზრდის იმ შემთხვევებში, როდესაც რეგიონებში, კვალიფიციური კადრის მივლინება შეუძლებელია.

 

რეკომენდაციები

მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო აუდიტორებმა საჯარო სკოლებში დისტანციურ სწავლებაში არსებული ხარვეზები და ნაკლოვანებები გამოავლინეს, მათ აღმოსაფხვრელად, შესაბამისი რეკომენდაციებიც გასცეს.

რეკომენდაცია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთვის - დისტანციური სწავლების სათანადოდ წარმართვისთვის, სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს იმ მოსწავლეების იდენტიფიცირება, რომელთაც ხელი არ მიუწვდებათ კომპიუტერსა და ინტერნეტზე. სანდო ინფორმაციის არსებობის პირობებში, უწყებამ უნდა განსაზღვროს მოწყვლადი ჯგუფებისთვის დისტანციურ სწავლებაზე ხელმისაწვდომობის გზები.

რეკომენდაცია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემისთვის - რესურსების პროდუქტიულად გამოყენების მიზნით, ლიცენზიები უნდა შეისყიდოს საჭიროების შეფასების საფუძველზე. მასწავლებლების/ადმინისტრაციული პერსონალისა და მოსწავლეების მიხედვით, ათვისების საპროგნოზო მაჩვენებლებზე დაყრდნობით, უნდა შემუშავდეს შესყიდული ლიცენზიების გააქტიურების გეგმა/გრაფიკი და შესაბამისად, მისი შესრულების უწყვეტი მონიტორინგი განხორციელდეს.

რეკომენდაცია სსიპ „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისთვის“ - მოსწავლეებისთვის ზოგადი განათლების შეუფერხებლად მიწოდებისა და დისტანციური სწავლების სათანადოდ განხორციელების მიზნით, უნდა შეფასდეს მასწავლებელთა სპეციფიკური საჭიროებები საინფორმაციო/კომპიუტერული ტექნოლოგიების სხვადასხვა უნარებში და მხოლოდ კონკრეტული მიმართულებების მიხედვით უნდა გადამზადდნენ.

რეკომენდაცია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთვის - უწყებამ უნდა მოიპოვოს ინფორმაცია პროექტ „ტელესკოლის“ აუდიტორიის შესახებ, გააანალიზოს სტატისტიკური მონაცემები რელევანტური პარამეტრების მიხედვით და შეაფასოს მიზნის მიღწევის მაჩვენებლები. პროექტის გაგრძელების შემთხვევაში, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საგნები სრულად უნდა მოიცვას.

გარდა ამისა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, გაუთვალისწინებელი მოვლენების ზეგავლენის შემცირებისა და სისტემის სათანადოდ მზადყოფნის უზრუნველყოფის მიზნით, საგანგებო გეგმა უნდა შეიმუშაოს, რომლითაც განისაზღვრება ის ღონისძიებები და მათზე პასუხისმგებელი შესაბამისი უწყებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ზოგადი განათლების უწყვეტობასა და მდგრადობას. ამასთან, პროგნოზისა და ანალიზის საფუძველზე, უნდა შეფასდეს დისტანციური სწავლების შედეგები, მოსალოდნელი გავლენა და დაიგეგმოს შესაბამისი ღონისძიებები.

რეკომენდაცია ცენტრსა და სამინისტროს - ყველა მოსწავლის ზოგადი განათლებით სათანადოდ უზრუნველყოფისა და რესურსების პროდუქტიული გამოყენების მიზნით, სისტემის სხვადასხვა ერთეულის  კოორდინაციის საფუძველზე, იდენტიფიცირებულ უნდა იქნეს ყველა ის სკოლა და საგანი, სადაც არ არის პედაგოგი ან კვალიფიციური კადრის დეფიციტია. იმ პირობებში, როდესაც არ არის მივლინებული მასწავლებელი, ასეთ საგნებში, სათანადო პირობების უზრუნველყოფით, დისტანციური სწავლება უნდა განხორციელდეს.

ვერსიააგრძელებს შიდა ქართლის ერთ-ერთ სოფელში მომხდარი საზარელი დანაშაულის ფაქტის გამოძიებას - შეგახსენებთ, რომ 13 წლის გოგონა 53 წლის პაპას გაუპატიურებაში ადანაშაულებს და ჩვენებაში აცხადებს, მამის მამა მასზე სისტემატურად ძალადობდა. „ვერსიამამ საქმეზე ჟურნალისტური გამოძიების ფარგლებში არაერთი სტატია მოამზადა და კვლავ ვაგრძელებთ ამ სკანდალური ამბის გამოძიებას. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული საქმის განხილვა სასამართლოში უკვე რამდენიმე თვეა, გრძელდება. იმის გასარკვევად, თუ რა სიახლე გამოიკვეთა საქმეში, „ვერსია“ სავარაუდო დაზარალებული მამას დაუკავშირდა. გთავაზობთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს:

მამა აცხადებს, რომ მოზარდი, რომელიც ბაბუას გაუპატიურებაში ადანაშაულებს, სასამართლო სხდომაზე გამოსაკითხად პირველად დაესწრო:

 „დავიწყოთ იქიდან, რომ სასამართლო სხდომაზე მოიყვანეს ბავშვი დასაკითხად. დაკითხეს ჩემი ორი შვილი და ჩემი ყოფილი მეუღლე, დაკითხვაზე ისე იყვნენ „დატრენინგებულები“, რომ ფაქტობრივად, პროკურორის სიტყვებს იმეორებდნენ. ჩემი შვილი, რომელიც აქამდე შემხვდა და მეუბნებოდა, რომ თითიც არ ჰქონდა დაკარებული, ახლა ამბობს, არ ვიცოდი მაშინ და ეგრე არ მითქვამსო.

 როდესაც ექსპერტიზა ჩაუტარდა, მაშინ შევხვდი და მითხრა ყველაფერი. ვკითხე, მამა, რა მოხდა ექსპერტიზაზე -მეთქი, მომერიდა, პირდაპირ მეკითხა, იყო თუ არა გაუპატიურებული, მაგრამ თვითონვე მითხრა მაშინ, არა, მამა, ქალიშვილი ვარო, თითიც არ მაქვს დაკარებულიო, სიტყვა-სიტყვით ასე მითხრა. 

ბოლო სასამართლოზე კი სხვა ჩვენება მისცა და ამბობს, არ ვიცი, ვარ თუ არა გაუპატიურებულიო. ჩემი მეორე შვილი ამბობს, რომ ერთხელ დავინახე, ცრემლიანი გამოვიდა ჩემს ოთახშიო, თუმცა, არ ამბობს, რომ ბაბუამ ზემოქმედება მოახდინა. ბავშვი (სავარაუდო დაზარალებული/რედ) ამბობს, წინააღმდეგობას ვუწვედიო, აქამდე არც ერთ ჩვენაბაში არ უთქვამს მსგავსი რამ. როდესაც მიმყავდა, არასდროს გაუპროტესტებია ბაბუასთან მისვლა. ყოფილა შემთხვევა, რომ მეორე შვილი, ტყუპისცალი, არ წამოსულა და ეს ყოველთვის მოდიოდა, ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ პროტესტი არასდროს გამოუხატავს და მოწყენა არასდროს შემინიშნავს. ბავშვის ექსპერტიზის დასკვნა მოწმობს, რომ თითი არ აქვს დაკარებული.

 ყველაზე სასაცილო ის არის, რომ დედამისს ჰკითხეს, ეს ამბავი რომ გაიგო, ორი დღე რამ გააჩერა? იმ წუთშივე რატომ არ დარეკა პოლიციაში? - ამაზე ამბობს, რომ შოკში იყო. ამდენი დღე დასჭირდა შოკიდან გამოსასვლელად და თურმე, ბავშვისგან აიღო ნებართვა, ჰკითხა, ეჩივლა თუ არა ბაბუასთვის, რომელიც მას თურმე აუპატიურებდა. ანუ ბავშვს რომ უარი ეთქვა, არ იცის თურმე, როგორ მოიქცეოდა! ეს ხომ საშინელებაა?! 13 წლის ბავშვისგან აიღო ნებართვა და ფიქრობდა ეჩივლა თუ არა! თუ მართლა გააუპატიურა ბავშვი... „თუ“-ს იმიტომ ვამბობ, რომ ნამდვილად კითხვის ნიშნის ქვეშ ვაყენებ, რადგან რა ჩვენებაც არის, წერტილ-მძიმით გადაკოპირებულია. ამ საქმეში ძალიან ბევრი ტყუილია და რა შეიძლება, ახლა დავიჯერო?! პროკურორი ცდილობდა, ადვოკატს ბავშვისთვის კითხვა არ დაესვა და ამ ბავშვს სიმართლე არ ეთქვა. იმიტომ, რომ ყველა და არა მარტო ბავშვი, „დატრენინგებული“ ჰყავდათ. თუნდაც მასწავლებელი, რომელიც აქამდე სხვა რამეს ამბობდა, ახლა სხვა რამეს ამბობს. ეს მასწავლებელი აქამდე სად იყო? რატომ შეცვალა ჩვენება?! მე აუცილებლად ვუჩივლებ ამ მასწავლებელს. ასეთი ადამიანი არ უნდა იყოს ბავშვებთან.“

მოზარდის მამა განმარტავს, რომ ოჯახი ბრალდებულის თავდებით გამოშვებას ითხოვდა:

„ჩვენ გვინდოდა, თავდებით გამოეშვათ მამაჩემი, სანამ სასამართლოში განხილვის პროცესი დამთავრდებოდა, მაგრამ გვითხრეს, შეიძლება გამოძიებაზე ზემოქმედება მოახდინოსო, მაგრამ საქმეში წერია, რომ მამაჩემი წინააღმდეგობის გარეშე გაჰყვა დაკავების დროს პოლიციელებს.“

 მოზარდის მამა აცხადებს, რომ ყოფილ მეუღლესთან და შვილებთან არანაირი კომუნიკაცია არ ჰქონია სასამართლოზე:

 „შვილები ისე შემოვიდნენ სასამართლოზე, ზედ არ შემომხედეს, იმდენად არიან „დატრენინგებულები“, იმდენად შეაზიზღეს ჩემი თავი, მე ხომ მათთვის არაფერი დამიშავებია?! ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური დეტალი ის არის, რომ თურმე დედამ ჩემი ადვოკატისგან გაიგო, რომ ბავშვი გაუპატიურებული არ არის. თვეების მერე გაიგო, მანამდე არც კი დაინტერესებულა, არც პროკურატურაში, არც პოლიციაში, რომ ეკითხა ექსპერტიზის პასუხი თავის შვილზე, იყო თუ არა გაუპატიურებული. მე იქვე ვკითხე, რა თმქა უნდა, მაინტერესებდა ჩემი შვილის ამბავი, მე იქვე გავიგე ბავშვის პასუხი და ეს ქალბატონი აცხადებს, რომ თვეების მერე არც კი მოუკითხავს, ბავშვი იყო თუ არა გაუპატიურებული. ჩემი ადვოკატისგან ერთ-ერთი ტელევიზიით გაიგო თურმე, რომ ბავშვი არ იყო გაუპატიურებული... მიზეზად კი აცხადებს, რომ, როდესაც პროკურატურა ჩათვლიდა საჭიროდ, მაშინ გაიგებდა, დაელოდა, ამას თვითონ აცხადებს დაკითხვის დროს!  ეს ხომ დედა არ არის, ამას დედობის უფლება საერთოდ უნდა ჩამოერთვას...!“

 

ავტორი-სალომე ნოზაძე

პარასკევს შიდა ქართლში მომხდარი სავარაუდო გაუპატიურების ბრალდებით დაკავებული გ.მ-ს სასამართლო გაიმართა.  შეგახსენებთ, რომ 13 წლის  მოზარდი გოგონა 53 წლის პაპას გაუპატიურებაში ადანაშაულებს და ჩვენებაში აცხადებს, რომ  მამის მამა მასზე  თითქმის 5 წლის განმავლობაში ძალადობდა. 

„ვერსია“ დაინტერესდა სასამართლოს გადაწყვტილებით და  ბრალდებულის ადვოკატ ზურაბ თოდუას დაუკავშირდა.

 

_ბატონო ზურაბ, რა გადაწყვეტილებით დამთავრდა სასამართლო პროცესი?

_2 თებერვალს გაგრძელდება სხდომა, იქნება შესავალი სიტყვები მხარეების და ამის შემდეგ ჩაინიშნება მოწმეების დაკითხვის პროცესი. ექსპერტიზის დასკვნა დევს საქმეში, სადაც დასტურდება, რომ ბავშვის საქალწულე აპკი არ არის დარღვეული, მიუხედავად ამისა, პროკურორი მაინც 137-ე მუხლით ედავება, რაც გაუპატიურებას გულისხმობს. თუმცა, ამას რით ასაბუთებს, ჩემთის უცნობია. მიუხედავად ამისა, სასამართლო იმეორებს იმას, რასაც პროკურატურა ჩასძახებს. მოსამართლეს ვეუბნები, რომ საქმეში დევს ექსპერტიზის დასკვნა და უნდა შეუცვალოს ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიება, თუმცა მაინც არ შეცვალა და ბრალდებული პატიმრობაში დატოვა.

 

ამავე თემაზე მეტის გასაგებად გააგრძელეთ კითხვა...

 

ავტორი:სალომე ნოზაძე

 

 

რა ელით კომპანიაში დასაქმებულებს და რას სთავაზობს პოლიტიკაში ახლადფეხშემოდგმული ყოფილი ბიზნესმენი მამუკა ხაზარაძე ხელისუფლებას

„ვერსია“ კვლავ ადევნებს თვალს, შიდა ქართლში მომხდარი საზარელი დანაშაულის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებს. შეგახსენებთ, რომ 13 წლის  გოგონა 53 წლის პაპას გაუპატიურებაში ადანაშაულებს. როგორც ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიებით არის ცნობილი, ამ დრომდე არ დევს საქმეში ექსპერტიზის დასკვნა. ბრალდებულის ადვოკატმა ზურაბ თოდუამ ერთი თვის წინ სახალხო დამცველ ნინო ლომჯარიას მიმართა, რათა ამ საქმით დაინტერესდეს. „ვერსია“ დაუკავშირდა ზურაბ თოდუას, რათა გაგვეგო, რა ეტაპზეა გამოძიება და რა პასუხი მიიღო სახალხო დამცველისგან:

„მას შემდეგ, რაც პატიმრობის ვადა გაზარდა პროკურატურამ, სიახლე არ არის, არც არაფერი მტკიცებულება აქვთ მოპოვებული. ჩემი შუამდგომლობა, რომ დაეკითხათ ექსპერტი, რომელმაც ექსპერტიზა ჩაატარა, უარს მეუბნებიან. ასევე სამხარაულის ექსპერტიზაში ჩემი მიმართვა, რომ დაესახელებინათ იმ ადამიანის სახელი, რომელმაც ექსპერტიზა ჩაატარა, უარს მეუბნებიან. მინდოდა მისი გამოკითხვა, თუმცა უშედეგოდ. ძალიან გაურკვევლობაში ვართ. მოგეხსენებათ, სახალხო დამცველს მივმართე. მომწერეს, რომ შეხვდნენ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფს, გაესაუბრნენ მას და მპრიდებიან, რომ მოახდენენ შესაბამის რეაგირებას. ამ ეტაპზე მათი მხრიდან დიდი ინტერესია ამ საქმესთან დაკავშირებით. 28 იანვარს არის სასამართლო პროცესი, მაგრამ ექსპერტიზის დასკვნა საქმეში კიდევ არ დევს, ამიტომ მათ კიდევ ერთხელ შეუძლიათ, მიმართონ სასამართლოს და სასამართლომ კიდევ გაუგრძელოს ექსპერტიზას საგამოძიებო ვადა. “

 ავტორი: სალომე ნოზაძე

 ამავე თემაზე: http://versia.ge/index.php/wprld/2176-ninolomjaria?fbclid=IwAR21GXoQtLlLdDQLKxTbDy05fAxjs9phf4G-CbFVVnGqV5HPsjE_nAh25bc#.YbiT0yX9zHE.facebook

http://versia.ge/index.php/wprld/33-journ/1791-interviuprokur

„ვერსია“ აგრძელებს შიდა ქართლის ერთ-ერთ სოფელში მომხდარი საზარელი დანაშაულის ფაქტის გამოძიებას - შეგახსენებთ, რომ 13 წლის გოგონა 53 წლის პაპას გაუპატიურებაში ადანაშაულებს და ჩვენებაში აცხადებს, მამის მამა მასზე სისტემატურად ძალადობდა. „ვერსიამ“ ამ საქმეზე ჟურნალისტური გამოძიების ფარგლებში არაერთი სტატია მოამზადა და კვლავ ვაგრძელებთ ამ სკანდალური ამბის გამოძიებას. გთავაზობთ დაზარალებული ბავშვის მამასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს:

_გვიამბეთ, რა ეტაპზეა საქმის განხილვა და რა მოხდა ბოლო სასამართლო პროცესზე?

_ბოლო სასამართლო პროცესი დასრულდა საშინლად და სასაცილოდ. მოსამართლე შეიცვალა, სხვა მოსამართლე ჰყავს საქმეს და ისევ თავიდან დაიწყო ყველაფერი, რაც აქამდე ჩატარებული იყო. ბრალდებული ისევ პატიმრობაშია და პირველი სხდომაზეც იგივე ხალხი დაიკითხა, რომლებიც წინაზე. ყველაზე სასაცილო და საშინელი ისაა, რომ იმათ, ვინც დაკითხული იყო და სხვა რაღაცებს საუბრობდნენ, ახლა შეცვალეს ჩვენება. მაგალითად, ჩემი ყოფილი მეუღლის მეზობელი ყვება ამბავს, რაზეც აქამდე არაფერი უთქვამს, ახლა კი აცხადებს, რომ ბრალდებული დაუნახავს შვილიშვილთან ერთად. ამბობს, რომ პაპა (ბრალდებული./რედ) დაუნახავს, თითქოს მანქანით მიიყვანა ბავშვი, კალთაში ეჯდა, შემდეგ გადმოიყვანა მანქანიდან ხელში აყვანილმა და მიიყვანა სადარბაზოში. 13 წლის ბავშვი აიყვანა, თურმე, ხელში ინვალიდმა კაცმა! ეკითხებიან, რა მდგომარეობაში იყო ბაბუაო, მან კი თქვა, ნორმალურ მდგომარებაში იყო, ორ ფეხზე იდგაო. ეს ყველაფერი თქვა მაშინ, როდესაც ამ კაცს აქვს 1990 წლიდან მოჭრილი საზარდულში ფეხი და იმ დროიდან კაცი დადის ყავარჯნებით. ასეთ პირობებში აცხადებს, რომ ნორმალურ მდგომარეობაში იყო და ორ ფეხზე იდგაო! მოსამართლე იზიარებს ამ ყველაფერს, რადგან არის მაგათი მონა.

იყო კიდევ ერთი შემთხვევა - მასწავლებელი, რომელიც აქამდე ამბობდა, რომ ბავშვი არ იყო გულჩათხრობილი, მოწყენილი, ახლა აცხადებს, რომ თურმე, ბავშვი მოწყენილი იყო. ვკითხულობ, სად იყო აქამდე? რატომ არ გააგებინა ეს ყველაფერი მშობლებს?! ამბობს, რომ ეს ყველაფერი იმის ბრალი იყო, მშობლები რომ დაშორდნენ ერთმანეთსო, მე დავშორდი მეუღლეს 2016-ში და ლაპარაკია 2020-2021 წლებში. მანამდე თუ კარგად იყო ბავშვი, მერე დაემართა დეპრესია მშობლების დაშორებაზე? ან თუ ცუდად იყო ბავშვი, მასწავლებელი სად იყო აქამდე?! მაგ მასწავლებელის საქმეც დადგება აუცილებლად!

_ საინტერესოა, თქვენი შვილი თუ იყო ბოლო სასამართლო სხდომაზე?

_არა, ბავშვს არ აჩენენ, დღემდე არ მოუყვანიათ. ამდენი ექსპერტიზა ჩატარდა, ყველა ექსპერტიზა გამორიცხავს ბრალდებულის დანაშაულს. მე მამა ვარ, მე ვითხოვ სიმართლეს. რეალობას რასაც ვხედავ, ეს არის - ერთხელ არ შემხმიანებია პროკურორი, რატომ ეხმიანება ამ ხალხს და რატომ არ მეხმიანება მე?! მე ხომ მამა ვარ?! მართალია, მე მხარედ მთვლიან, მაგრამ ყველაზე მეტი დაზარალებული ხომ მე ვარ?! ჩემს შვილზე და მამაზეა საუბარი. ვერ ვხვდები, პროკურორს რაში სჭირდება, რომ ამ ხალხს ათქმევინოს წითელზე შავიაო?! თუ პროკურორია, თუ ადამიანია, თუ სწორად უნდა გამოიძიოს ეს საქმე, შავზე შავი თქვას, წითელზე წითელი.

... მაინტერესებს სიმართლე. მამაჩემი თუ დასასჯელია, პირველ რიგში მე დასვჯი და ეს ჩემი ყველაზე დიდი მოთხოვნაა იმ დროიდანვე, მაგრამ რასაც ვხედავ, ბავშვის ექსპერტიზის პასუხი თავიდან არ ჩადეს საქმეში, რადგან ბავშვს თითი არ ჰქონდა დაკარებული. ბევრი ექსპერტიზა ჩაუტარდა მამაჩემს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და ახლა მესამედ მოხვდა საავადმყოფოში გულის შეტევით და ბევრი სხვა ჯანმრთელობის პრობლემით. უნდათ, რომ ადამიანი ციხეში ავადმყოფობით მოკლან, ამიტომ უწელავენ ასე საქმეს. იმიტომ, რომ ხელჩასაჭიდი ვერაფერი ნახეს. პროკურორმა იმ დღეს დაუშვა შეცდომა, როცა არ გამოიძიეს ეს საქმე, შშმ ადამიანს ხელი მოკიდეს და გააქანეს ციხეში. ჭორის დონეზე არ ვამბობ, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემს ყოფილ მეუღლეს ჰყავს მფარველი. ამ ყველაფერს მალე აუცილებლად გავაჟღერებ. ჩემმა ყოფილმა ცოლმა მეც ბევრი რამე დამაბრალა, ვითომ ვავიწროვებდი და ცუდად ვექცეოდი, როდესაც დაშორებული ვიყავი.

_თქვენ დაზარალებულ შვილთან ან სხვა შვილებთან კომუნიკაცია გაქვთ?

_არა, საერთოდ არ მაქვს. დამბლოკეს ყველგან, შვილებსაც დააბლოკინეს ჩემი თავი. ახალ წელს ვურეკავდი, არ მიპასუხეს. თუ ბავშვებს არ ვუთხარი მობილურით, რომ მამა გარეთ ვარ გამოდით, თქვენი ნახვა მინდა-მეთქი, არ უშვებს. მეც არ მივდივარ, რომ კონფლიქტი არ მოხდეს. რაც ეს ამბები დაიწყო, ბავშვები მხოლოდ ერთხელ ვნახე. მაშინ დაზარალებული შვილი მეუბნებოდა, რომ ადვოკატი არ მჭირდებოდა და მე მისი უნდა დამეჯერებინა, დაარიგეს და ალაპარაკეს. მე ვეუბნებოდი, რომ, შვილო, მე სიმართლე მაინტერესებს, შენიც მჯერა, მაგრამ სიმართლე მაინტერესებს და ჩემი ადვოკატი შენ ხელს არაფერში შეგიშლის-მეთქი. არაო, მე ხელს მიშლისო, ადვოკატი არ გჭირდებაო, მეუბნებოდა ბავშვი.

_საინტერესოა, სავარაუდო დაზარალებული ბავშვი თუ შეამოწმეს ფსიქოლოგებმა?

_ როგორც ამბობენ, შეამოწმეს, მაგრამ ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა ჩაგვეტარებინა, მაგრამ პროკურორმა ამაზეც უარი მითხრა. არ უნდათ ამ ბავშვის გამოჩენა იმიტომ, რომ ეს ამბავი „შეკერილია“. ჩვენებაში რაც წერია, ის ბავშვის სიტყვები არ არის, ის მისი დაწერილი არ არის.

_ როგორც ადვოკატი ამბობს, ექსპერტიზის დასკვნაში წერია, რომ ბავშვის საქალწულე აპკი დარღვეული არ არის. თუ ასეა, ახლა რა მუხლით იმყოფება ბრალდებული ციხეში?

_იმავე მუხლით ზის, რითაც დააკავეს. პატიმრობაში ყოფნის 7 თვე უსრულდება მამაჩემს, წესით, შემდეგ სასამართლოზე გავიგებ, გამოუშვებენ თუ არა, მაგრამ მგონია, რომ გამოშვებას არ აპირებენ, რადგან იციან, რომ შეცდომა დაუშვა პროკურორმა. ამდენი ხანი ბრალი ვერ წაუყენეს, ვერაფერი ნახეს და ამის გამო მეშვიდე თვეა, შშმ კაცი ზის ციხეში, რომელიც უარესად დაავადდა ციხეში. 110-120 კგ იყო და 69 კგ-მდეა ჩამოსული.

_თქვენ რას ელოდებით შემდეგი სასამართლო სხდომიდან და რას აპირებთ?

_მინდა, რომ ნორმალურად გამოიძიონ, სიმართლე დაადგინონ. ამ ხალხს ნუ აბეჩავებენ და როგორც უნდათ, ისე ნუ ალაპარაკებენ ხალხს, როგორ შეიძლება, ადამიანი დაიბარო კაბინეტში და შენი ნალაპარაკევი ალაპარაკო. ეს როგორ შეიძლება?! ეს არის სასამართლო?! ეს არის პროკურატურა?! პროკურორი ასე როგორ შეიძლება, დაეცეს, რომ ასეთი რაღაცები აკეთოს? მაგრამ როგორც ვატყობ, პროკურორს აქვს რაღაც დავალება და მოსამართლეც, პირდაპირ გეუბნებით, რომ არის პროკურატურის მონა. ვინ გასცემს ამ კაცს პასუხს, მართალი რომ გამოვა ციხიდან?! ვინ დაუბრუნებს მას ჯანმრთელობას?! თუ დასასჯელია, მე პირადად შევუწყობ ხელს, რომ დაისაჯოს, თუ არადა, გარეთ უნდა გამოვიდეს და ვინც ამ საქმეში დამნაშავეა, ის უნდა დაისაჯოს. ტყუილად დაიჭირეს, იცით რატომ ვფიქრობ ასე?! ამდენი ექსპერტიზით, ბავშვზე იძახდნენ, რომ გაუპატიურებულიაო და თითი არ აქვს ბავშვს დაკარებული.

 

ავტორი: სალომე ნოზაძე

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ფინანსური ანგარიშგების დოკუმენტში აღმოჩენილი ხარვეზები

კონტროლის რა მექანიზმების დანერგვის რეკომენდაციას აძლევს სახელმწიფო აუდიტი ფედერაციას

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების დარღვევით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგების დოკუმენტი

სახელმწიფო მაკონტროლებლები შესყიდვების მართვით დაინტერესდნენ

ვერსიააგრძელებს შიდა ქართლის ერთ-ერთ სოფელში მომხდარი საზარელი დანაშაულის ფაქტის გამოძიებას - შეგახსენებთ, რომ 13 წლის  გოგონა 53 წლის პაპას გაუპატიურებაში ადანაშაულებს და ჩვენებაში აცხადებსრომ  მამის მამა მასზე  თითქმის 5 წლის განმავლობაში ძალადობდა. ჩვენ ამ თემაზე არაერთი სტატია გამოვაქვეყნეთ და კვლავ ვაგრძელებთ სკანდალური ამბის გამოძიებას. შეგახსენებთ, რომ ბავშვის გაუპატიურების საქმეში ექსპერტიზის დასკვნა ჯერ კიდევ არ დევს, ხოლო ბრალდებულის წინასწარი პატიმრობა კიდევ რამდენიმე თვით გადავადდა. ბრალდებულის ადვოკატმა გაასაჩივრა პატიმრობის ვადა და „ვერსია“ დაუკავშირდა ზურაბ თოდუას, რათა გაგვეგო, დააკმაყოფილა თუ არა სასამართლომ ადვოკატის მოთხოვნა. ასევე დავინტერესდით, რა ახალი დეტალები გამოიკვეთა ბოლო დროს აღნიშნულ სკანდალურ საქმეში? როგორც ადვოკატმა ექსკლუზიურად განგვიცხადა,  ბრალდებულის მიმართ ჩატარდა ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა და მნიშვნელოვანი სიახლეა ისიც, რომ ბრალდებულის ადვოკატმა სახალხო დამცველ ნინო ლომჯარიას მიმართა... გთავაზობთ ინტერვიუს ზურაბ თოდუასთან:

_ბატონო ზურაბ, დაკმაყოფილდა თუ არა სასამართლოში თქვენი მოთხოვნა?

_ბრალდებამ არ დააკმაყოფილა მოთხოვნა და დადგენილება „დაასაბუთა“ შემდეგნაირად: თურმე, მტკიცებულებათა ერთობლიობა იძლევა გაუპატიურების ფაქტების დასაბუთებული ვარაუდის შესაძლებლობას (ამ დროს, ვერც ერთ სხდომაზე, ვერ განმარტა, თუ რას გულისხმობს „მტკიცებულებათა ერთობლიობაში“, რომელ მტკიცებულებებს მოიაზრებს ამ ცნებაში, გარდა დაზარალებულის მეტად ბუნდოვანი ჩვენებისა)...

_რა მიიჩნიეს წინასწარი პატიმრობის გადავადების საფუძვლად და რატომ მიმართეთ სახალხო დამცველს?

_მათი პასუხი არის ის, რომ ბრალდებული მიიმალება, გაანადგურებს მტკიცებულებას და ხელს შეუშლის გამოძიებას. სწორედ ამიტომ მივმართე სახალხო დამცველს. ვფიქრობ, რომ ვალდებულია, ჩაერთს ამ ამბავში და თავისი პოზიცია დააფიქსიროს.

_როგორც ვიცი, თქვენი მოთხოვნით კიდევ ერთი დამოუკიდებელი ექსპერტიზა ჩაუტარდა ბრალდებულს, რა წერია ფსიქოლოგების დასკვნაში?

_2021 წლის 7 დეკემბერს, დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრ „ვექტორის“ მიერ გაიცა ფსიქოლოგიური დასკვნა ბრალდებულზე, რომლითაც დასტურდება, რომ ბრალდებული სრულიად ჯანსაღი ფსიქიკის პირია და რაიმე  ნებელობითი სფეროს პათოლოგია, კერძოდ, „მიზიდულობათა დარღვევა“, რაც განაპირობებს სექსუალური ინსტიქტების გაუკუღმართებას (პედოფილია, სადიზმი, მაზოხიზმი, ფეტიშიზმი, ტრანსვეტიზმი და ა.შ) არ გამოვლინდა. ახლა კი აპელაციაში მიდის განხილვა, ჯერჯერობით გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. მე ბრალდებულის ექსპერტიზასთან ერთად დავნიშნე ბავშვის ფსიქოლოგიური ექსპერტიზაც, თუმცა უარი მითხრეს. ბრალდებულს კი დაუდგინდა სრულიად ჯანსაღი ფსიქიკა.

_საინტერესოა, რა წერია სახალხო დამცველთან გაგზავნილ ანგარიშში, იქნებ მოკლედ განგვიმარტოთ?

_ ბრალდებული, როგორც შშმ პირი, სრულიად დაუსაბუთებელი ბრალდებით იქნა დაკავებული და მის მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების სახე იქნა გამოყენებული (დაკავების დღისათვის, ბრალდებას საქმეში გააჩნდა მხოლოდ დაზარალებულის ორი (ფაქტობრივად კოპირებული) ჩვენება და მუხედავად იმისა, რომ ფლობდა ინფორმაციას სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის კვლევის შედეგების შესახებ დაზარალებულის საქალწულე აპკის მთლიანობის თაობაზე;

რაიონული და სააპელაციო სასამართლოების მიერ არ იქნა გაზიარებული ახალი არსებითი გარემოებები, რომლითაც უტყუარად დასტურდება ფაქტობრივი გარემოება, რომ ბრალდებულს მისი ჯანმთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, არ შეეძლო ჩაედინა სსკ 137-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული. სასამართლოების მიერ მიღებული არც ერთი გადაწყვეტილება არ არის დასაბუთებული ევროპული გადაწყვეტილებებით.  საპირისპიროდ დაცვის მიერ დასახელებული არაერთი პრეცედენტული გადაწყვეტილებისა. მოსამართლეები, მხოლოდ შაბლონური ფორმის გადაწყვეტილებებს იღებენ, სადაც მიუთითებენ მტკიცებულებათა ერთობლიობაზე. ამ დროს საქმეში არანაირი მტკიცებულება არ არის ბრალდების მიერ წარმოდგენილი, რომლითაც შესაძლებელი იქნებოდა ობიექტურ დამკვირვებელს გასჩენოდა საფუძვლიანი ეჭვი, რომ შერაცხული ბრალით გათვალისწინებული დანაშაული ნამდვილად ჩაიდინა ბრალდებულმა.

ავტორი: სალომე ნოზაძე

 

More Articles ...