Menu
RSS

რატომითვლებაშემოდგომადაზამთარიკარმანშიკების“სეზონად

 

გაგიკვირდებათდა, კრიმინალურსამყაროშიარის.. სეზონურისამუშაოანუსამუშაო, რომელსაცწელიწადისკონკრეტულდროსასრულებ. საუბარიჯიბისქურდებზემაქვს, ადამიანებზე, რომლებიცყველგანარიან. კარმანშიკობა ,,ქურდულსამყაროში'' დღემდეყველაზეღირსეულსაქმედითვლება, მაგრამრატომაასეზონური? – იმიტომ, რომზამთარში, სიცივისგამო, ადამიანებსბევრიტანსაცმელიაცვიათ, შესაბამისად, საზოგადოებრივტრანსპორტშიხშირადნემსივერჩავარდებადაამდროსჯიბისქურდებისთვისსწორედრომშესაფერიგარემოა. ისინიიპარავენყველაფერს, რაცჯიბეშია, რადგანპრაქტიკულად, ბრმადმოქმედებენდანუგაგიკვირდებათ, თუშემთხვევითაღმოაჩენთ, რომჯიბიდანწამლისრეცეპტი, ქაღალდისნაგლეჯიანისეთირამგაქრა, რასაცქურდივერდაინახავდადავერიფიქრებდა, რომფულიარიყო.

 ,,კარმანშიკობა'' ყველაზე ,,დასტოინი'' საქმერატომარის, იცი? იმიტომ, რომსადაცუნდაწახვიდე, ყველგანკაციხარ. რომამბობენ, ევროპაში ,,კარმანშიკობა'' არღირს, ყველაბარათზეაგადასულიო, არარისმართალი. ცოტაუნდაგაინძრე, მიდგე, მოდგედადღისბოლოსმინიმუმ 200 ევროსისემოაგროვებ, როგორცარაფერი. ნამყოფივარევროპაშიდავიცი, რაცხდება, უყვებოდაპატიმარ #0578-რუსთავის #17 ზონაზემყოფივახო.

ვახოჯიბისქურდებისპატრიარქიიყო. 11 წლიდანქურდობდადასხვაპროფესიაზეარასოდესუფიქრია. ეგკიარადა, სწავლაშიდროსვკარგავოდასკოლაცმიატოვაქურდობისგამო. ახლა, 70 წელსმიტანებულივახოღიმილითიხსენებდაწარსულს.

ყველაზემეტიადრენალინისწორედამასაქვს, ჯიბისქურდობას. არიცი, რადაგხვდება, როგორდაგხვდება. მერე, რაცდროგადის, ეჩვევი, სახეზეატყობ, ვისრაუდევსჯიბეში. მეტროიდეალურიადაყველაზემაგარიმაშინიყო, როცამხოლოდმეტრომუშაობდათბილისში. ვაგზალზერომჩამოვიდოდახალხი, ჩამოყვებოდიდამერეუკანშეყვებოდიანუჩამოსვლისასაციღებდისაფულესდაშესვლისასაც. მაშინმაგრადჭირდადაასიდოლარიდიდფულადითვლებოდა, მეკიორასდოლარსდღეშივუხდიდითმეტროსმილიციას, მუშაობისუფლებარომმოეცადაესეცარიყოს, დაზარალებულითუაყვირდებოდა, მოდიოდამილიცია, მივყავდით, დაზარალებულიბედნიერიიყო, ჩვენკინახევარსაათშიგვიშვებდნენ, ღიმილითყვებოდავახო.

ყველაზემეტირამდენიამოგიღია?! ჰკითხა #0578-მა.

15 ათასიდოლარი. სულშემთხვევითამოვიღე, აი, სულშემთხვევითრა. მომშივდადამეტროდანამოვედი, ვაგზალზეხაჭაპურივიყიდე, დავდექიდავჭამ. ტიპიმოვიდა, ლარიგადაახურდავა, დოლარებიჩაკეცა ,,ბარსეტკაში'', ჩაიდოჯიბეშიდაწავიდა. უკანგავყევი, მარშუტკაშითუავიდა, ავყვები-მეთქი, გავიფიქრე. რასმოვიფიქრებდი, ათილარიდაენანებოდადატაქსსარგააჩერებდა? მოკლედ, მეტროშიჩავიდა. სულგადავირიე, ჩავედი, ,,პადდელნიკს'' თვალითვანიშნე, საფულეგულისჯიბეშიუდევს-მეთქი. შევიდავაგონში, შევყევით. სიხალვათეა, ვერუზამვერაფერს. დიდუბეშიშემოიყარახალხი, გამიხარდა, გაივსოვაგონიდადავდექითგასასვლელთან არუნდაგაგვეშვა. ახმეტელზეჩამოვიდა. უფროსწორედ, ჩამოსვლადააპირა, ხომიცი, ბოლოგაჩერებაადასანამჩამოვიდა, ორჯერდავატრიალეთკართან. ,,პადდელნიკმა'' ამოწიადამეამოვიღე. ,,პადდელნიკი'' იმასგაჰყვა, აინტერესებდა, შეამჩნევდათუარა, მაგრამოცთეთრიანმარშუტკაშიისეავიდა, არაფერიუთქვამს. მეუკანგავყევიმატარებელსდასარაჯიშვილზეჩამოვედი. დავთვალე, 15 ათასიიყო. ,,პადდელნიკი'' რომმოვიდადა 7400 დოლარიჩავახუტე, გადაირიასიხარულით...

7400 რატომ, შუაზეარუნდაგაგეყოთ? გაუკვირდა #0578-.

მეორედღისფულიგადავდეთ პოლიციისთვისმისაცემითანხა. ერთხელკიდევათიათასიამოვუღექალსმარშუტკაშიდამაშინაცშემთხვევით. ლილოშიმივდიოდიშარვლისსაყიდლად, უფროსწორედ, ბავშვებიმიმყავდადაქალმაჩანთალამისმუხლებზედამადო. გავჭერი, ხელიშევაცურედამსხვილიშეკვრაგამოვიღე. ცალითვალითდავხედე, მივხვდი, ფულიიყოდამძღოლსგავაჩერებინე, ჩავდივარ-მეთქი. ბავშვებსგაუკვირდათ, ლილოშიჯერარვართო, მაგრამჩუმადჩავიყვანე. ბედმაგამიღიმა, ტაქსმაფეხებთანდამიტორმუზა. როგორცჩანს, ბავშვებისგაოცებისშემდეგმარშუტკაშიჩოჩქოლიატყდა, 30 მეტრშიგააჩერამძღოლმადატაქსიდანდავინახე, ისქალიხელებისქნევითრომჩამოხტა. კილომეტრშიჩავედიმანქანიდან, სხვატაქსშიგადავჯექი, მერეკიდევ სხვაში... სადიყომაშინამდენიკამერა...

ყველაზეუცნაურირაამოგიღია? დაინტერესდა #0578.

 უცნაურირამდენადარის, არვიცი, მაგრამერთხელ, ერთქალსავეკიდე, სოლიდურადეცვა. ,,მარშუტკაში'' ავიდა, ავყევი, ჩამოვიდა, ჩამოვყევი, ვერაფერიმოვუხერხე. კაფეშიშევიდადაშევყევი. ყავადანამცხვარიშეუკვეთა, ჩანთამეორესკამზემიაგდო. მეტირამინდოდა?! ქალებმახომიცი, როგორიციანკაფეში? მოწრუპავენყავას, დააყოლებენნამცხვარს, გარემოსათვალიერებენ, ფანჯარაშიიყურებიან, ეგებ, ვინმენაცნობსმოჰკრანთვალიდაშეიპატიჟონ... ასედაიწყოიმანაცთვალიერება. ჩავუარეგვერდით, ავაცალეჩანთა, სამნაბიჯშიამოვიღესაფულედაუკანჩამოვლაზედავდეისევ. გამოვედი, საფულედიდიმეჩვენა, ტაქსშიჩავჯექი, ორკილომეტრშიჩამოვხტიდა ,,ნაბერეჟნზე'' გულისფანცქალითგავხსენი. ქალისსაფენებიიყო, გამოყენებულისაფენები, რამდენიმეცალი. რადუნდოდა, რისთვის, რატომ, დღემდევერამიხსნია... ხელისერთიგაქნევითგადავაგდეწყალში...

უცხოეთში?

 იქიცი, როგორარის?! 20-30 ევრონებისმიერსუდევსჯიბეში, მთავარიაამოიღო. მართლააგროვებდღეში 200-300 ევროს, თანდაგიჭერენ, გაგაფრთხილებენ, გიშვებენ... აქედანრომგავალ, ისევიქეთუნდაწავიდე, ასაკისგამოდიდადყურადღებასაცარავინმომაქცევს...

 ყველაფერიესკიიმიტომგიამბეთ, რომაციებასთანერთად, ადამიანებისჩივილიგახშირდა, ფულიამომაცალესო. კარმანშიკებისსეზონიმოვიდა, ბატონებო...

 

პატიმარი #0578

 

დაბრუნება დასაწყისში