Menu
RSS

პრემიერმაგორშიშიდაქართლისრეგიონისმერობისკანდიდატებიწარადგინა

პრემიერ-მინისტრმა, პარტიაქართულიოცნება _ დემოკრატიულისაქართველოსთავმჯდომარეგიორგიკვირიკაშვილმაგორში, შიდაქართლისრეგიონისმერობისკანდიდატებიწარადგინა.

მმართველიპარტიისსახელით, ადგილობრივითვითმმართველობისარჩევნებზე, შიდაქართლშიმერობისთვისოთხიკანდიდატიიბრძოლებს.

კასპისმუნიციპალიტეტშიმერობისკანდიდატიმანუჩარმერებაშვილიიქნება, გორში _ კონსტანტინეთავზარაშვილი, ქარელში _ ზაზაგულიაშვილი, ხოლოხაშურში _ გიორგიგურასპაშვილი.

,,ქართულიოცნების'' კასპისმერობისკანდიდატიმანუჩარმერებაშვილი, 1986 წლის 6 ივლისსდაიბადა. კასპის #3 საშუალოსკოლისდამთავრებისშემდეგ, სწავლასაქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისსატრანსპორტოფაკულტეტზეგანაგრძო. მინიჭებულიაქვსსაინჟინრომეცნიერებათაბაკალავრის, საინჟინრომეცნიერებათამაგისტრისადაბიზნესადმინისტრირებისდოქტორისაკადემიურიხარისხი; 2014-2016 წლებშიკიიყოკასპისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოსფრაქციაქართულიოცნებისთავმჯდომარე; 2016 წლიდანბოლოდრომდეეკავაკასპისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოსთავმჯდომარისთანამდებობა.

კოტეთავზარაშვილი, რომელიცგორისმერობისთვისიბრძვის, ქალაქგორში, 1957 წლის 15 აგვისტოსდაიბადა. დაამთავრაგორის #3 საშუალოსკოლა; 1981 წელსკი _ საქართველოსპოლიტექნიკურიინსტიტუტისსამშენებლოფაკულტეტი. პროფესიითინჟინერ-მშენებელი, 1981-1983 წლებშიგორისსაპროექტობიუროშიტექნიკოსადმუშაობდა; 1983-1985 წლებშიიყო. გორისქალაქკომისსაორგანიზაციოგანყოფილებისინსტრუქტორი; 1987-1996 წლებში. გორისავტოსატრანსპორტოგაერთიანებაშისხვადასხვათანამდებობაეკავა; 1996-2002 წლებშიმუშაობდა. გორისსასურსათოკომბინატშიდირექტორისმოადგილისთანამდებობაზე; 2002-2004 წლებშიიყოქალაქგორისგამგებლისმოადგილე; 2004-2006 წლებშიასრულებდა. გორისგამგებლისმოვალეობას; 2014 წლიდანბოლოდრომდეიყოგორისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოსთავმჯდომარე; 2013-2014 წლებში _ ქართულიოცნება _ დემოკრატიულისაქართველოსგორისრაიონულიორგანიზაციისთავმჯდომარე, არჩევნებისკოორდინატორიდაშტაბისუფროსი. ბატონკოტესჰყავსმეუღლედასამიშვილი.

,,ქართულიოცნების'' მერობისკანდიდატიქარელში, ზაზაგულიაშვილი, ქარელში 1972 წლის 19 დეკემბერსდაიბადა; ქარელისმუნიციპალიტეტის, ბრეთისმეურნეობისსაშუალოსკოლისდამთავრებისშემდეგ, სწავლაფიზიკურიკულტურისტექნიკუმშიგანაგრძოდაფიზიკურიკულტურისსპეციალისტისპროცესიასდაეუფლა; 2004 წელს დაამთავრა მემედ აბაშიძის სახელობის ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი იურისტის კვალიფიკაციით; 1999-2010 წლებშიმუშაობდაკერძოდაცვისსამსახურშიდაცვისუფროსად; 2013 წელსიყოქარელისპოლიციისრაიონულისამმართველოსუფროსისპირველიმოადგილე; 2013-2014 წლებშიიყოქარელისმუნიციპალიტეტისგამგებლისმოვალეობისშემს-რულებელი; 2014 წლიდანბოლოპერიოდამდეიყოქარელისმუნიციპალიტეტისგამგებელი; 2012 წლიდანხელმძღვან¬ელობდაკოალიციაქართულიოცნება _დემოკრატიულისაქართველოსქარელისრაიონულორგანიზაციას, 2015 წლიდანარისპარტიაქართულიოცნება _დემოკრატი¬ულისაქართველოსქარელისრაიონულიორგანიზაციისთავმჯდომარე; 2013 წელსმოიპოვაოლიმპიურიჩემპიონისტიტულიირლანდიაში, . ბელფესტშიპოლიციელებსშორისჩატარებულოლიმპიურჩემპიონატშიძიუდოში; 2014 წელსმოიპოვამსოფლიოჩემპიონისტიტულივეტერანებსშორისსამბოში; ჰყავსმეუღლედაორიშვილი.

ქართულიოცნების'' მერობისკანდიდატიხაშურშიგიორგიგურასპაშვილი, ქალაქხაშურში, 1975 წლის 11 მაისსდაიბადა; სკოლაცხაშურშიდაამთავრა, რისშემდეგაც, უმაღლესიგანათლებამიიღოეკონომიკურურთიერთობათათბილისისსახელმწიფოინსტიტუტში; 2000 წელსმუშაობდაშპსხაშურისბუღალტერ-სტატისტიკოსად. იმავეწელსმუშაობაგააგრძელახაშურისრაიონულსაგადასახადოინსპექციაშიკონტროლისინსპექტორად; 2002-2004 წლებშიმუშაობდახაშურისზონალურისაგადასახადოინსპექციისუფროსად; 2004-2007 წლებშიიყოგორისსაოლქოსაგადასახადოინსპექციისხაშურისგანყოფილებისუფროსი; 2007 წელსმუშაობდაგორისსაოლქოსაგადასახადოინსპექციისმთავარსპეციალისტად; 2009-2011 წლებში მუშაობდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს რესურსების მართვისა დ აკონტროლის დეპარტამენტის მთავარ სპეციალისტად; 2011-2014 წლებშიდაკავებულიიყოკერძობიზნესით; 2014 წლიდანბოლოპერიოდამდეიყოხაშურისმუნიციპალიტეტისგამგებელი; 2013 წლიდანარისქართულიოცნება _ დემოკრატიულისაქართველოსხაშურისსაოლქოორგანიზაციისთავმჯდომარე; ბატონიგიორგიცდაოჯახებულია, ჰყავსმეუღლედაორიშვილი.

როგორცპრემიერმაკანდიდატებისწარდგენისასაღნიშნა, თვითმმართველობისსისტემასაშუალებასიძლევა, რომყველასაკითხი, პრიორიტეტებისმიხედვით, ადგილობრივხელისუფლებასთანერთადხალხისგადაწყვეტილებითმოგვარდეს.

ამიტომაც, არჩევნებში, ჩვენუნდაავირჩიოთპატიოსანიდაპროფესიონალიადამიანები, რომლებმაციციანთქვენიპრობლემებიდაგულიშესტკივათთქვენზე'', _ ამგვარადმიმართაამომრჩეველსგიორგიკვირიკაშვილმა.

მთავრობისმეთაურმამერობისკანდიდატებიუკვეწარადგინაიმერეთში, კახეთში, გურიაში, აჭარაში, სამეგრელო-ზემოსვანეთში, სამცხე-ჯავახეთსადაქვემოქართლში

 

 

 

 

დაბრუნება დასაწყისში