Menu
RSS

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის თეატრების ბუღალტრებმა საგადასახადო კოდექსი არ იციან?!

რადარღვევებიგამოავლინესსახელმწიფოაუდიტორებმასოხუმისსიმღერისადაცეკვისანსამბლში, სახელმწიფოთეატრსადასაგუნდოკაპელაში

 

სახელმწიფოაუდიტისსამსახურმააფხაზეთისთეატრებიდასაგუნდოკაპელაშეამოწმა. უფროკონკრეტულად, აუდიტიშეეხოსსიპსოხუმისკონსტანტინეგამსახურდიასსახელობისპროფესიულსახელმწიფოდრამატულთეატრს, სსიპსოხუმისმოზარდმაყურებელთაპროფესიულსახელმწიფოთეატრს _ თეთრიტალღა, სსიპაფხაზეთისსიმღერისადაცეკვისსახელმწიფოანსამბლს _ აფხაზეთიდასსიპგურამყურაშვილისსახელობისაფხაზეთისსახელმწიფოსაგუნდოკაპელას. აუდიტისპერიოდად 2017 წელიგანისაზღვრა. საჯაროსამართლისამიურიდიულპირებსსახელმწიფოკონტროლსუწევსაფხაზეთის/განათლებისადაკულტურისსამინისტრო. აუდიტისშედეგადგაირკვა, რომამსსიპ-ებისბუღალტრებმადაფინანსურმამენეჯერებმაკარგადარცსაგადასახადოკოდექსიიციანდაარც _ შესყიდვებისშესახებკანონი. სხვაშემთხვევაში, წარმოუდგენელიაისეთიუხეშიშეცდომებიდაეშვათ, რაცდამწყებბუღალტრებსაცკიარუნდაეშლებოდეთ.

სოხუმისსახელმწიფოდრამატულითეატრი

 

აუდიტისშედეგადგაირკვა, რომ 2016 წელს, აფხაზეთის/განათლებისადაკულტურისსამინისტრომ, თეატრისადმინისტაციისგანსათავსებლად, დრამატულთეატრს 30 138 ლარისღირებულების 279.38 კვ.. ფართიგადასცა. 2016 წლისბოლოს, თეატრისმიერმოწვეულმადამოუკიდებელმაექსპერტმაესფართისაბაზროღირებულებით _ 475 000 ლარისოდენობით Yშეაფასა. ფინანსურიანგარიშგებისმიზნებისთვისძირითადიაქტივისღირებულებისაღიარებისდროს, თეატრისბუღალტერმაშეცდომადაუშვადაესთანხაარც 2016 დაარც 2017 წლებშიარგაითვალისწინა.

2013 წელს, სსიპაფხაზეთისსპორტულიმომზადებისცენტრმადრამატულთეატრს 4 292 ლარისნარჩენი (საბალანსო) ღირებულებისავტომანქანანივაგადასცა, რომელიც 2017 წლისფინანსურიანგარიშგებისსაცნობარომუხლში, თეატრმა 12 263 ლარისღირებულებითაღრიცხა.

,,ვინაიდანვერცაქტივისგადაცემისდოკუმენტაციითდავერცსხვა, ალტერნატიულიაუდიტორულიპროცედურებითვერდადასტურდასაწყისი (პირვანდელი) ღირებულება, აღნიშნულიავტომანქანაგადაცემისმომენტისთვის, მისისაბალანსოღირებულებისადაკანონმდებლობითგათვალისწინებულიდაგროვილიცვეთისგათვალისწინებითუნდაიყოსაღრიცხულითეატრისფინანსურიანგარიშგებისსაბალანსომუხლში _ 2.2.1 სატრანსპორტოსაშუალებები _ 1 502 ლარისღირებულებით'', _ ვკითხულობთაუდიტისდასკვნაში.

2017 წელს, დრამატულმათეატრმასარგებლობაშიარსებულიგანთავსებისფართისახანძროსიგნალიზაციითაღჭურვა, რაც 2 391 ლარიდაჯდა. თეატრმაგაწეულიხარჯისკაპიტალიზებაგანახორციელა, რისგამოცშენობა-ნაგებობისღირებულებაგაიზარდა.

,,კანონმდებლობისშესაბამისად, ესხარჯიუნდააღიარებულიყოგანცალკევებულიაქტივისსახით _ სახანძროსიგნალიზაციადაფინანსურანგარიშგებაშიაღრიცხულიყო, როგორცსხვამანქანა-დანადგარებიდაინვენტარი. თეატრისფინანსურიმენეჯერისმიერდაშვებულიშეცდომისადააქტივისარასწორიკლასიფიკაციისგამო, ცვეთისნორმებსშორისარსებულისხვაობისშედეგად (შენობისცვეთისნორმა 1%, ხოლოსაიგნალიზაციისცვეთისნორმა 10%), თეატრისაქტივებისღირებულებაარასწორად, 215 ლარითგაიზარდა'', _ მითითებულიააუდიტისდასკვნაში.

ბალანსზერიცხულიაქტივებისპირვანდელიღირებულებისარასწორიაღიარების, კლასიფიკაციისადაცვეთისარასწორინორმისგამოყენებისშედეგად, დრამატულმათეატრმასაკუთარიკაპიტალისმოხმარებისმუხლი 4 880 ლარითშეამცირა, რამაცგამოიწვიათეატრისწმინდაღირებულებისზრდაფინანსურანგარიშგებაში.

ანსამბლი ,,აფხაზეთი''

სახელმწიფოაუდიტორებმაგაარკვიეს, რომ 2012 წელს, სიმღერისადაცეკვისსახელმწიფოანსამბლმააფხაზეთი, სიმღერებისარანჟირებისაუდიოჩანარებით, 1 250 ლარისღირებულებისორიერთეულიდისკიშეიძინა, თუმცაფინანსურიანგარიშგებისსაცნობარომუხლშიესხარჯიაღრიცხულია, როგორც ,,ექსპლუატაციაშიმყოფი, ხარჯებშიჩამოწერილიგრძელვადიანიმცირეფასიანიაქტივები. არადა, შესყიდვისმომენტში, ესაქტივიარამატერიალურაქტივადუნდააღიარებულიყოდამოქმედიკანონმდებლობით, ცვეთაუნდადარიცხვოდა. შესაბამისად, 2017 წლისბოლოსთვის, აქტივებიფინანსურანგარიშგებაშიაღრიცხულიუნდაიყოსარამატერიალურიძირითადიაქტივებისსაბალანსომუხლში _ 500 ლარისსაბალანსოღირებულებით. აუდიტორებისმტკიცებით, აქტივებისარასწორიკლასიფიკაციადამათიფინანსურანგარიშგებაშიარასწორადაღრიცხვა, გამოწვეულიიყომთავარიბუღალტრისმიერდაშვებულიშეცდომით.

2017 წელს, ანსამბლაფხაზეთსგადაეცააქტივი, რომელიცგადამცემორგანიზაციასსაკუთარიფინანსურიანგარიშგებისსაცნობარომუხლშიაღრიცხულიჰქონდა 2 214 ლარისღირებულებით. მიღებისდროს, ანსამბლისმთავარმაბუღალტერმაესაქტივიარშეაფასადაფინანსურიანგარიშგებისსაბალანსომუხლში _ სხვამანქანა-დანადგარებიდაინვენტარიარაღრიცხა. სამაგიეროდ, საფინანსოსამსახურმა 2 214 ლარიაღიარასაკუთარიკაპიტალისმოხმარებისმუხლშიდაამავეთანხით, აქტივიფინანსურიანგარიშგებისსაცნობარომუხლში _ ამორტიზებულიძირითადიაქტივებიაღრიცხა. შესაბამისად, აუდიტორებმადაასკვნეს, რომანსამბლმააფხაზეთი 2 214 ლარითარამართებულადშეამცირააქტივებისღირებულებადაგაზარდაცვეთისთანხა, რაცგამოწვეულიიყომთავარიბუღალტრისმიერშესაბამისიკანონმდებლობისმოთხოვნებისარცოდნით.

საგუნდოკაპელა

აუდიტორებმაგაარკვიეს, რომსაგუნდოკაპელასფინანსურანგარიშგებაში, პირობითივალდებულებებისსახით, 5 104 ლარისპოტენციურივალდებულებააღიარებულიარაქვს, რასაცშესაძლოა, მომავალშითეატრისფინანსურირესურსებისგადინებამოჰყვეს. აუდიტისჯგუფისმოსაზრებით, ამვალდებულებისსაფუძველსწარმოადგენს 2017 წელს, წარმოებაშიშესულიიმთანამშრომლისსასამართლოსარჩელი, რომელსაცშრომითიხელშეკრულებაშეუწყდა. სარჩელით, ესთანამშრომელისამსახურშიაღდგენას, განაცდურისადაყოველგაცდენილდღეზემიუღებელითანხის 0.07%-ისანაზღაურებასითხოვს, კომპენსაციისსახით:

,,აუდიტისმსვლელობისდროს, ამსარჩელთანდაკავშირებით, ჯერკიდევარიყომიღებულისასამართლოსგადაწყვეტილება. თუმცასასამართლოსმიერთანამშრომლისსასარგებლოდგამოტანილიგანჩინებისშემთხვევაში, საგუნდოკაპელასწარმოეშობა 4 786 ლარისგანაცდურისადა 317 ლარისკომპენსაციისანაზღაურებისვალდებულება. ყოფილითანამშრომლისსარჩელშიმოყვანილიფაქტობრივიდასამართლებრვიგარემოებებისაგუნდოკაპელასხელმძღვანელობამუსაფუძვლოდმიიჩნია, რადგანთანამშრომლისგათავისუფლებისსაფუძველიიყოშრომითიხელშეკრულებისპირობებისუხეშიდარღვევა (ხელმძღვანელობასთანშეუთანხმებლად, სხვაანსამბლთანან/დადაწესებულებასთანნებისმიერისტატუსითთანამშრომლობა)''.

სახელმწიფოაუდიტორებისმტკიცებით, ყოველივეესწარმოშობსსახელმწიფოკონტროლისგანმახორციელებელიორგანოსადმიარასრული, მცდარიფინანსურიინფორმაციისმიწოდებასადაფინანსურიანგარიშგებისმომხმარებლებისშეცდომაშიშეყვანისრისკს.

მივლინება

2017 წლის 30 სექტემბრიდან, 2 ოქტომბრისჩათვლით, დრამატულითეატრიმონაწილეობდაერევანშიგამართულფესტივალში _ High Fest. აუდიტისშედეგადგაირკვა, რომვინაიდანფესტივალისორგანიზატორებმაანუმომწვევმამხარემ, ერევანშიმივლინებული 16 თანამშრომლისსაცხოვრებლისადაკვებისხარჯებისდაფინანსებაუზრუნველყო, თეატრისპასუხისმგებელმაპირებმადაკისრებულიმოვალეობაარასათანადოდშეასრულეს. უფროზუსტად, მივლინებისშესაბამისიდოკუმენტაციაარგააფორმესდაარცკუთვნილისამივლინებოთანხებიგასცეს. არადა, მოქმედიკანონდებლობით, თითოეულთანამშრომელზეუნდაგაცემულიყოგანსაზღვრულიდღიურინორმის 30%, ამშემთხვევაში 10.5 აშშდოლარი, რაცეროვნულიბანკისსავალუტოკურსისგათვალისწინებით, 26 ლარიიყო. ოთხიდღით, 16 თანამშრომლზე, მთლიანობაშიუნდაგაცემულიყომივლინებისთანხა _ 1 664 ლარი.

2017 წელს, თეატრმათეთრიტალღასაქართველოსსხვადასხვარეგიონში _ ბორჯომში, ზუგდიდში, თელავში, ქუთაისში, ფოთში, ახალციხეში, ჭიათურაში, კაზრეთსადაბოლნისში 12 გასვლითისპექტაკლიჩაატარა. აუდიტორებმაგაარკვიეს, რომმივლინებისბრძანებაარცერთშემთხვევაშიარგაფორმებულა. შესაბამისად, არცთანამშრომლებზეგაუციათსამივლინიბოთანხები. მოქმედიკანონდებლობით, სამსახურებრივიმივლინებისსადღეღამისოხარჯებისნორმა 15 ლარია, რომელიცგაიანგარიშებამივლინებაშიფაქტობრივადყოფნისდღეებისმიხედვით, დასვენებისადასადღესასწაულო, აგრეთვემივლინებაშიგამგზავრებისადამივლინებიდანდაბრუნებისდღეებისგამორიცხვისგარეშე. თეატრისმიერ, 12 გასვლითღონისძიებაშიმონაწილეთანამშრომლებისრაოდენობისმიხედვით, 2017 წლისასანაზღაურებელისამივლინებოთანხა 3 060 ლარიუნდაყოფილიყო.

სახელმწიფოშესყიდვები

2017 წელს, თეატრმათეთრიტალღა, სახელმწიფოშესყიდვისCPV601 დანაყოფისკოდზესამგზავროსატრანსპორტოსაშუალებებისდაქირავებამძღოლთანერთად, საკუთარიშემოსავლებით, სულ 6 905 ლარისგამარტივებულიშესყიდვაგანახორციელა. სახელმწიფოაუდიტორებმაგაარკვიეს, რომშესყიდვებისშესახებკანონისმე-9 მუხლისმე-3 პუნქტისშესაბამისად, შემსყიდველიორგანიზაციისმიერ, საბიუჯეტო (საფინანსო) წლისგანმავლობაში, ერთგვაროვანისაქონლის, მომსახურებისანსამუშაოსშესყიდვაგანიხილებაერთშესყიდვად, თუთითოეულიმათგანიმხოლოდერთიწყაროდანფინანსდება:

,,აქედანგამომდინარე, სსიპ-ისმიერ, CPV601 დანაყოფისკოდზეშესყიდვებისგანხორციელებისდროს, კანონითდადგენილიმონეტარულიზღვარიდაირღვა, რომლითაცგამარტივებულიშესყიდვაშესაძლებელია 5 000 ლარამდეღირებულებისერთგვაროვანიობიექტებისსახელმწიფოშესყიდვისდროს. ობიექტისმიერმოწოდებულიინფორმაციით, დაგეგმილთანშედარებით, ტრანსპორტისხარჯებისზრდაგამოწვეულიიყო 2017 წელს, სპექტაკლებისრაოდენობისზრდით, რომლისდროსაცმთავარმაფინანსურმამენეჯერმასათანადოყურადღებაარმიაქციაზემოაღნიშნულკოდზემონეტარულიზღვრისდაცვას. ესფაქტი, სახელმწიფიშესყიდვებისგანხორცილებისეტაპზეარსებულკონტროლისსისუსტეზემიუთითებს''.

სახელმწიფოაუდიტორებმადაასკვნეს, რომმთავარიფინანსურიმენეჯერისუყურადღებობითადათეატრისხელმძღვანელობისარასათანადოკონტროლისგამო, სახელმწიფოშესყიდვებიკანონმდებლობისშეუსაბამოდგანხორციელდა. ამასკისაბიუჯეტოსახსრებისარაეკონომიურადდაარაეფექტიანადხარჯვისრისკებიმოჰყვა.

სხვადარღვევები

სახელმწიფოაუდიტორებმააფხაზეთისავტონომიურირესპუბლიკისგანათლებისადაკულტურისსამინისტროსდაქვემდებარებაშიარსებულიყველათეატრისშემოსავლებიშეისწავლეს. მეტიც, ვითარებაშიუკეთგარკვევისადაზუსტიშეფასებისმიზნით, ბოლოხუთიწლისმანძილზეარსებულშემოსავლებსადახარჯებსგადახედეს. შესაბამისად, აუდიტორებმადაასკვნეს, რომყველასსიპ-ისშემთხვევაში, სამინისტროსმიერგანხორცილებულიღინისძიებები, რომლებიცსსიპ-ებისმენეჯმენტისეფექტიანობისამაღლებისადამოტივაციისზრდისკენუნდამიმართულიყო, არასაკმარისია. საბოლოოდ, ესყველაფერიმნიშვნელოვანგავლენასახდენსთითოეულისსიპ-ისშემოსავლებისმობილიზაციაზე.

შესაბამისად, აუდიტორებმადაასკვნეს, რომბოლოხუთიწლისმონაცემებით (დინამიკაში), სსიპ-ებისსაკუთარიშემოსავლებისადაბიუჯეტიდანმიღებულიდაფინანსების (ასიგნების) ურთიერთშედარებითმიღებულიმაჩვენებლებიმკვეთრადგანსხვავებულია, ხშირადარადინამიურობითგამოირჩევადაუმეტესშემთხვევაში, შემცირებისტენდენციითხასიათდება:

,,მაგალითად, დრამატულთეატრში, საკუთარიშემოსავლებისპროცენტულიმაჩვენებელი, ბიუჯეტიდანმიღებულდაფინანსებასთანმიმართებაში, არასტაბილურობითხასიათდებადა 5 წლისსაშუალომაჩვენებელი, მხოლოდ 5.1%-ია. დაახლოებით, მსგავსი, უფროზუსტადკიშედარებითგაუარესებულივითარებაასახელმწიფოანსამბლში ,,აფხაზეთი'', სადაცმკვეთრირყევებიფიქსირდება (ბოლოორიწლისმიხედვით, შემოსავლებიშემცირებულია) დასაშუალომაჩვენებელი 4.8%-ია. უკეთესიმაჩვენებლებითხასიათდებასაგუნდოკაპელა, სადაცსტაბილურობისადაზრდისპირობებში, საშუალომაჩვენებელი 11.9%-ია. რაცშეეხებათეატრს ,,თეთრიტალღა'', ამშემთხვევაში, მეტ-ნაკლებისტაბილურობისპირობებში (ფიქსირდება, როგორცზრდა, ისე _ შემცირება), საშუალომაჩვენებელიყველაზემაღალიადა 13.3%-შეადგენს''.

ამრიგად, საბიუჯეტოდაფინანსებასთან (ასიგნებებთან) მიმართებაში, სსიპ-ებისსაკუთარიშემოსავლებისხუთიწლისსაშუალომაჩვენებელი 8.8%-ია, რაცსაკმაოდდაბალია. თუმცასახელმწიფოაუდიტორებსმიაჩნიათ, რომბიუჯეტიდანმისაღებიასიგნებებისგონივრულადდაგეგმვისადასწორი (უკეთესი) მენეჯმენტისგანხორციელებისშემთხვევაში, ესდაბალიმაჩვენებელიუნდაგაუმჯობესდეს. თავისმხრივ, ამანუნდაუზრუნველყოსსსიპ-ების, როგორცსაკუთარიშემოსავლების, ისე _ ბიუჯეტითგათვალისწინებულისახსრებისეფექტურადხარჯვა.

მაიამიშელაძე

დაბრუნება დასაწყისში