Menu
RSS

ბანკების დაყაჩაღების სკანდალური სქემა

„სულცემა-ტყეპითგვქონდასექსი“ _ ყაჩაღისადამაღაზიისგამყიდველისსიყვარულისამბავი

 

გასულკვირასმომხდარიბანკისყაჩაღობაჰოლივუდურ ,,თრილერს’‘ უფროჰგავდა, ვიდრე _ რიგითდანაშაულსანუიყოყველაფერი _ მძევლებისაყვანიდანდაწყებული, ბანკიდანფულისწაღებით, კიდევერთიმძევლისაყვანითადასროლებითდამთავრებული. ჯერჯერობით, სამართალდამცავებსეჭვმიტანილებიარდაუკავებიათდაისეჩანს, რომამისგაკეთებაგაჭირდება. ცხელკვალზეპოლიციავერგავიდადაეს, იმისმიუხედავად, რომორივემძევალი, ლამის 24-საათიანრეჟიმშიდაიკითხნენ, ხელჩასაჭიდივერაფერითქვეს.

ზოგადად, საქართველოშიბანკებისძარცვა-ყაჩაღობისმარტივისქემაარსებობს. დამნაშავეთააბსოლუტურიუმრავლესობა ,,მარტივგზას’‘ ირჩევს _ შედისბანკშიიარაღით, იატაკზეაწვენსდაცვასადაპერსონალსდაიღებსიმთანხას, რაციმდროისთვისსალაროშია. ძირითადად, თანხა 3-დან 10 ათასამდემერყეობს, თუმცაისეცყოფილა, დამნაშავესათასილარიცვერწაუღიადა... 40 ათასიცგაუტაცებია. ასეთიდანაშაულებიდიდიპროცენტულობითიხსნება, რადგანთანამედროვეტექნოლოგიებისგათვალისწინებით, სათვალთვალოკამერაიმახსოვრებსდამნაშავისაგებულებას, შემდეგესქსელურადვრცელდებადაანალოგიურიაგებულებისრამდენიმეადამიანთანმიდისმუშაობა. საბოლოოდ, კრიმინალურიწარსულისადამიანზეკეთდებააქცენტიდამისიდნმ-ითხდებაპიროვნებისდადგენა. ძალიანიშვიათიაშემთხვევა, როცაასეთთავხედურდანაშაულზევინმეპირველად, ანშემთხვევითმიდის.

რუსთავის #17 დაწესებულებაში, ბანკებისყაჩაღობისბრალდებით, არაერთიპირიიხდიდასასჯელს. ისინიერთმანეთსიცნობდნენ, გამოცდილებასუზიარებდნენ, შეცდომებისალბათობასრიცხავდნენდაგეგმებსაცაწყობდნენსამომავლოდ. შესაბამისად, ვარაუდი, რომციხეადამიანებსასწორებს, ამშემთხვევაში, ნაკლებადამართლებდა.

შეიძლება, დამნაშავისთვისცოტაუცნაურისახელია, მაგრამუშანგი. ბანკებისფილიალებისნამდვილირისხვაიყო. გარდაიმისა, რომისსაქართველოშიარასვენებდასაფინანსოდაწესებულებებს, ევროპულიგამოცდილებაცჰქონდადაასეგანსაჯეთ, სკანდინავიისყველაქვეყნისციხეშიიყონაჯდომი, თუმცასკანდინავიაშისაკმარისიიყო, კარგადმოქცეულიყო 2-3 თვედასასჯელისვადას, პრაქტიკულად, უნულებდნენ.

,,ნორვეგიაშირომდამიჭირეს, 6 წელიმომცეს _ სამიბანკისდაყაჩაღებადამიმტკიცეს, მეოთხეზეკიდამიჭირეს, თანყველაშემთხვევაში, ნიღბისგარეშევიყავი _ კლიენტივითშევდიოდიბანკშიდამერე, სანთლისგანგაკეთებულიპისტოლეტითმიმქონდაფული. აი, პისტოლეტმასერიოზულიროლიითამაშა, ადვოკატმა, რომელიცსახელმწიფომდამიქირავა, განაცხადა, რომმეშინაგანადმოძალადედამკვლელიარვიყავი, რადგანსანთლისპისტოლეტიჩემიმხრიდანმოქალაქეებისდაზიანებისალბათობასგამორიცხავდა. დავეთანხმე, რაუნდამექნა? მოვინანიე... იმასხომარვიტყოდი, ნორვეგიაშიიარაღივერვიშოვე, თორემსანთლისპოსტოლეტითდანაშაულზერაწამიყვანდა-თქო?! მომცესექვსიწელიდაციხეშიმყოფმაქართველებმამითხრეს, კარგადთუმოიქცევი, ამისნახევარიცარმოგიწევსჯდომაო. ექვსითვეარაფერიდამიშავებია, ეგკიარადა, პატიოსნადვშრომობდიიქაურსაამქროშიდასიგარეტისფულიცპატიოსნადმერიცხებოდაბარათზე. ექვსითვისშემდეგ, ფსიქოლოგთანმალაპარაკეს, ცრემლადდავიღვარე, ესრამომივიდა-მეთქიდაცხრათვისთავზე, როგორცგამოსწორებულიადამიანი, ციხიდანგამომიშვეს, თუმცაიქვეამიხსნეს, საბუთებიარგაქვსწესრიგშიოდაგამომაგდესსაქართველოში’‘, _ სიცილითიხსენებდაუშონორვეგიულვოიაჟს.

რაცშეეხებასაქართველოშიჩადენილდანაშაულებს, უშანგიამტკიცებდა, ვინმესრომარჩავეშვი, ახლაცთავისუფლებაზევიქნებოდიო. სამკაციანიდაჯგუფება, რომელშიცუშანგისგარდა, მამუკა. დაგიორგი.-შედიოდნენ, ლომბარდებსდაბანკებსარასვენებდა. ჯერაჭარაში, შემდეგკითბილისში, დაჯგუფებამ 12-მდებანკისფილიალიდალომბარდიგაასუფთავა. ხელწერამუდმივადერთიჰქონდათ _ იარაღითშედიოდნენორნი, მესამეასევე, იარაღითგარეთმოპარულმანქანაშიელოდათდაზუსტად 45 წამშირასაცმოასწრებდნენ, მოჰქონდათ, მეტდროსბანკშიარჩერდებოდნენ

,,ჰკითხეგიოს, თითოშესვლაზე 4-5 ათასზენაკლებიარწამოგვიღია. 20 ათასიცწამოვიღეთერთხელ, მაშინმამუკასდისოპერაციისფულიგვინდოდადავიშოვეთ. არცერთხელდაგვჭირვებიაგასროლა, რადგანდაცვისპოლიციასხელფასი 200 ლარიაქვსდაამფასადთავსარავინშემოგაკლავს. ნიღბებითდაგვინახავდნენთუარა, თქმაცარსჭირდებოდათ, ისეშლიდნენხელებსდაწვებოდნენიატაკზე. მომსახურეპერსონალიკიძირითადადქალებისგანიყოშემდგარიდაიმათეგრევეპანიკაეწყებოდათ. მთავარიიყო, პირველიდაკივლებისშემდეგ, კივილიისტერიკაშიარგადასვლოდათდამალეგაჩუმებულიყვნენ’‘, _ ღიმილითიხსენებდაუშო.

რაცშეეხებასამეულისდაკავებას, ისინივერმიხვდნენ, სადანვისთანწამოსცდათის, რომმორიგსაქმეზემიდიოდნენ. თითქოსარავისთვისარაფერიუთქვამთ, მაგრამერთდღეს, როცაავტომობილიმოიპარეს, იარაღიდანიღბებიჩადესდაკორპუსისეზოდანგასვლადააპირეს, საიდანღაცპოლიციელთამთელიარმიადაესხათთავსდადააკავეს. ბრალადყველასყაჩაღობაწარუდგინესდაზედისიცდაუმატეს, რაცამათიპატიმარი #0578 ბანკებისდაყაჩაღებისსკანდალურისქემა ,,სულცემა-ტყეპითგვქონდასექსი’‘ _ ყაჩაღისადამაღაზიისგამყიდველისსიყვარულისამბავიგაკეთებულიარიყო, მაგრამგაუხსნელიგახლდათ. ბიჭებმაყველაფერზეუარითქვეს, მაგრამმანქანიდანამოღებულნიღბებსდაიარაღსრაღასუზამდნენ? ამიტომ, 9-9 წელიშეირგესდასასჯელისვადისგასვლასმშვიდადელოდნენ.

რაოდენპარადოქსულადაცუნდაჟღერდეს, პატიმრებისრიგებშიარიანისეთებიც, რომლებიცძალადობაზეშეგნებულადმიდიან, რადგანარაკმაყოფილებთმარტივადმოპარულიფული. ასეთი, პირველრიგში, ოთარ. იყო, რომელიცმეორედიხდიდასასჯელს, ხელისუფლებისცვლილებისშემდეგ, თავისუფლებაზეგამოვიდა, ორთვეშიისევყაჩაღობაზედაიჭირესდასასჯელაღსრულებისდაწესებულებიდანორიოდეთვისწინ, ისევგათავისუფლდა.

,,ყაჩაღობასადრენალინიაქვს. ჯერიმაზეკაიფობ, როგორეკვეთებამუხლებიგოიმს, იარაღსრომდაინახავს. მერე, იმაზეკაიფობ, ამიარაღითთავსრომგაუხეთქავდასისხლირომმოდის, მაგრამუხარია, რომჯერისევცოცხალია, მერეიმაზეკაიფობ, ფულისმოცემარომენანება, მაგრამსიცოცხლესვერრისკავსფულისსანაცვლოდ... აბა, ისრაარის, რომშეხვალ, დაბლაგაგორდებადაწამოიღებ. მაგისმუღამსვერვიგებ’‘, _ ყვებოდაოთარადაერთძალიანსაინტერესოშემთხვევასიხსენებდა.

,,საბურთალოზე, უბნისმაღაზიაშიშევედი, ფულიარმქონდადაცოტასწამოვიღებ-მეთქი. ,,ჩულქი’‘ დაიარაღისულჯიბეშიმედო, წამოვიცვითავზედაშევედი. მოლარემმაშინვეგამოაღო ,,კასა’‘, მაგრამესხომმარტივიიყო _ ავდექიდაამგოგოსშემოვარტყი, მერეკიდევშემოვარტყიდაგაგორდა. დაცემისასხალათიგაეხსნადამკერდიგამოუჩნდა. ნასვამივიყავიდაკიმოვუსრისემკერდი, მაგრამმაგისდროსადიყო, მალევეშევეშვი, ფულიავიღედაწამოვედი. აი, მერე, სახლშივიხსენებდი, რომთითქოსესიამოვნაყველაფერი. ორდღეშიისევმივაკითხე, ოღონდ, როგორცმყიდველმა. არდამხვდა, მერეკიდევ, კიდევდაროგორციქნა, სმენასდავამთხვიე. გავიცანი, დავპატიჟე... მერე, სახლშირომავედით, იქვუთხარი, მევიყავიმაშინდამომეწონე-მეთქი. თუშევატყობდი, რომჩამიშვებდა, ალბათ, მოვკლავდი. გაუხარდა, თანძალიანგაუხარდა. მერემითხრა, ქმარმაიმიტომგამომაგდო, სიამოვნებასვერვიღებ, თუპარტნიორიტკივილსარმაყენებსო. მოკლედ, სულცემა-ტყეპითგვქონდასექსიდარომგავალ, ცოლადაცმოვიყვან’‘, _ ოცნებებშიწასულიყვებოდაოთარა.

***

ორითვისწინგათავისუფლებულმაოთარ-, ცოლადსწორედისგამყიდველიმოიყვანა.

P.s. გაზეთიდასაბეჭდადმზადიყო, შსს-გლდანშიმომხდარიბანკისყაჩაღობარომგახსნა.

,,შინაგანსაქმეთასამინისტრომ 2019 წლის 8 მარტს, გლდანშისაქართველოსბანკზემომხდარიყაჩაღურითავდასხმისფაქტიგახსნა. ყაჩაღობის, პოლიციელზეთავდასხმის, ცეცხლსასროლიიარაღისმართლსაწინააღმდეგოშეძენა-შენახვა-ტარებისადათავისუფლებისუკანონოაღკვეთისბრალდებითდაკავებულია 2 პირი _ წარსულშინასამართლევიდაამჟამადპირობითიმსჯავრისქვეშმყოფი, 1998 წელსდაბადებული.. დაასევე, წარსულშინასამართლევი, 1999 წელსდაბადებული.. დანაშაული 7-დან 10 წლამდეთავისუფლებისაღკვეთასითვალისწინებს.

გამოძიებითდადგინდა, რომშეიარაღებულიდანიღბიანიბრალდებულებიგლდანში, „საქართველოსბანკშიშეიჭრნენდასიცოცხლისმოსპობისმუქარითფულიმოითხოვეს. ბანკისთანამშრომლებმაგანგაშისსიგნალითდაცვისპოლიციაგამოიძახეს. ბანკისფილიალთანმისულდაცვისპოლიციასთავდამსხმელებმაცეცხლიგაუხსნეს. სროლისასარავინდაშავებულა. ბრალდებულებმა, ბანკისფილიალზეყაჩაღურთავდასხმამდე, თავისუფლებაუკანონოდაღუკვეთეს 2 მოქალაქესდაკუთვნილიავტომანქანაჩამოართვეს. პოლიციისოპერატიულირეაგირებისშედეგად, თავდამსხმელებიიძულებულიგახდნენ, მძევლადაყვანილიორივემოქალაქეგაეთავისუფლებინათდაშემთხვევისადგილიდანგატაცებულიავტომანქანითმიიმალნენ.

პოლიციამ, ჩატარებულისაგამოძიებომოქმედებებისშედეგად, ნივთმტკიცებადამოიღოგატაცებულიავტომანქანა, რომელიცბრალდებულებმაკვალისდაფარვისმიზნითდაწვეს. დანიშნულიაყველაშესაბამისიექსპერტიზადაგრძელდებასაგამოძიებომოქმედებები. დადგენილიადანაშაულშიმონაწილემესამეპირიცდამისიდაკავებისმიზნითმიმდინარეობსინტენსიურიოპერატიულსამძებროღონისძიებები. გამოძიებაჯგუფურადჩადენილიყაჩაღობის, ცეცხლსასროლიიარაღისადასაბრძოლომასალისმართლსაწინააღმდეგოშეძენა-შენახვა-ტარების, თავისუფლებისუკანონოაღკვეთისდაპოლიციელზეთავდასხმისფაქტებზემიმდინარეობს, საქართველოსსისხლისსამართლისკოდექსის 179-მუხლისმე-2 ნაწილისქვეპუნქტით, 236-მუხლისმე-3 დამე-4 ნაწილებით, 143-მუხლისმე-3 ნაწილისდაპუნქტებით, 353-პრიმამუხლის 1-ლინაწილით’‘, _ აცხადებენშსს-ში.

პატიმარი #0578

დაბრუნება დასაწყისში